Algemene voorwaarden

Registratie bij E-dates.nl staat vrij aan een ieder die tenminste de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt. Registratie bij E-dates.nl is alleen bedoeld voor natuurlijke personen. Rechtspersonen kunnen op E-dates.nl geen account aanmaken. Indien de algemene voorwaarden u niet duidelijk zijn kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier van de website.

Algemene voorwaarden E-dates.nl, versie: 01-06-2014

Artikel 1: Definities

E-dates.nl: Onderdeel van Maybyte, gevestigd te Lelystad, ingeschreven in het handelsregister te Lelystad onder nummer 53732308.
Leden (het lid): De contractpartij tussen wie en E-dates.nl een overeenkomst tot stand is gekomen doordat het lid zich bij E-dates.nl heeft ingeschreven.
Account: Het profiel dat door het lid wordt aangemaakt en ingevuld bij E-dates.nl.
Account-activatie: Nadat de inschrijving voltooid is krijgt het lid dat zich bij E-dates.nl heeft ingeschreven een e-mail op het door hem/haar ingevulde e-mailadres. In deze e-mail zit een activatielink waardoor het profiel van het lid word geactiveerd. Het lid dient verplicht de account te activeren.
Lidmaatschap: Van een lidmaatschap is sprake wanneer een natuurlijk persoon een bestaand profiel op E-dates.nl heeft.
Administrator: De personen achter E-dates.nl die de website draaiende en goed georganiseerd houden, ook wel de beheerders.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand zijn gekomen tussen het lid en E-dates.nl.

Artikel 3: Vereisten voor registratie

Alleen een natuurlijk persoon kan lid worden van E-dates.nl. Deze persoon moet tenminste de leeftijd van 18 jaren bereikt hebben en dient akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden bij inschrijving. Verder dient het lid zijn of haar gegevens naar waarheid in te vullen en bij inschrijving een foto te uploaden waarop hij/zij goed zichtbaar is. Indien dit niet het geval is krijgt het lid vijf dagen om zijn/haar profiel aan de vereisten te laten voldoen.

Artikel 4: De overeenkomst

4.1) Totstandkoming van de overeenkomst: De overeenkomst tussen het lid en E-dates.nl komt automatisch tot stand doordat het lid bij de inschrijving bij E-dates.nl akkoord dient te gaan met de algemene voorwaarden welke op de website te raadplegen zijn.
4.2) Duur van de overeenkomst: Vanaf het moment van account-activatie zal de overeenkomst voor onbepaalde tijd ingaan. Het lid heeft ten alle tijden het recht zijn account te verwijderen en aan te passen. E-dates.nl behoudt zich het recht voor leden en accounts te verwijderen dan wel te weigeren.

Artikel 5: Verwijderen van de account

Het account kan ten alle tijden worden verwijderd. Een lid van E-dates.nl kan zich uitschrijven via het contactformulier.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van E-dates.nl

E-dates.nl doet haar uiterste best om bereikbaar en online te zijn maar kan de bereikbaarheid van de website niet volledig garanderen. E-dates.nl is slechts dan aansprakelijk wanneer een lid voor de rechter overtuigend heeft bewezen dat E-dates.nl jegens het lid een onrechtmatige daad heeft gepleegd. E-dates.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Artikel 7: Privacy en bescherming van persoonsgegevens

7.1) Privacy: Op E-dates.nl zijn alle profielen, berichten, gegevens en dergelijke openbaar voor andere leden en/of bezoekers van de website.
7.2) Bescherming van persoonsgegevens: De gegevens die door het lid bij inschrijving en via de account verstrekt worden zoals persoonsgegevens, berichten en dergelijke zullen door E-dates.nl niet aan derden verstrekt worden en zullen slechts intern gebruikt worden om de website beter te maken, en het lid te kopellen aan mogelijke partners.

Artikel 8: Intellectueel eigendom en auteursrecht

8.1) Intellectueel eigendom en auteursrecht website: Het intellectueel eigendom van de gehele website (layout, teksten, afbeeldingen, database, logo's, exclusief de inhoud die door leden in de profielen word verwerkt) ligt bij E-dates.nl.
8.2) Intellectueel eigendom en auteursrecht overige informatie: Het intellectueel eigendom betreffende inhoud van de profielen (door het lid zelf toegevoegd in zijn/haar profiel), bestaande uit tekst en/of afbeeldingen, ligt geheel bij het lid dat tevens auteur en geportretteerde van deze gegevens en afbeeldingen is.

Artikel 9: Niet toegestaan gedrag

9.1) Handelingen die strijdig zijn met wet- en regelgeving: Elke handeling van een lid die in strijd is met een wettelijke bepaling of regelgeving zal hierop door E-dates.nl tenminste worden aangesproken.
9.2) Opgeven van onjuiste gegevens: Indien de beheerders van E-dates.nl erachter komen dat een lid onjuiste gegevens heeft ingevuld zal het lid een kans krijgen om alsnog zijn juiste gegevens in te vullen binnen een dan aangegeven tijd. Indien het lid niet aan deze voorwaarde voldoet zal deze permanent verwijderd worden.
9.3) Zonder toestemming reclame maken op E-dates.nl: Indien de beheerders van E-dates.nl erachter komen dat een lid van E-dates.nl de website gebruikt dan wel probeert te gebruiken als reclamemiddel zal dit lid per direct verwijderd worden en zal het bedrijf waarvoor het lid reclame maakt op E-dates.nl hierop aangesproken worden (onder vermelding van de gegevens van het lid).
9.4) Het maken van kwetsende en beledigende opmerkingen: Indien door de beheerders van E-dates.nl wordt vastgesteld dat een lid zich schuldig maakt aan het maken van kwetsende en/of beledigende opmerkingen zal dit lid een waarschuwing krijgen. Indien het lid zich vervolgens nogmaals schuldig maakt aan het maken van kwetsende en/of beledigende opmerkingen zal dit lid definitief verwijderd worden.
9.5) Misbruik maken van de website: In alle gevallen waarin door de beheerders van E-dates.nlwordt geoordeeld dat een lid dan wel rechtspersoon misbruikt maakt of wil maken van de website van E-dates.nl zullen gepaste maatregelen genomen worden welke kunnen variëren van een waarschuwing tot een rechtszaak.
9.6) Overig niet toegestaan gedrag: Wanneer E-dates.nl van mening is dat het gedrag van een lid aangemerkt kan worden als niet toegestaan gedrag zal E-dates.nl het lid dat dit gedrag vertoond hiervan op de hoogte stellen en zal E-dates.nl, afhankelijk van de aard van het gedrag, naar haar idee gepaste maatregelen treffen.

Artikel 10: Wijzigingen door E-dates.nl aangebracht

E-dates.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden.

Artikel 11: Toepasselijk recht

11.1) Op alle overeenkomsten gesloten met E-dates.nl is het Nederlands recht van toepassing.
11.2) Voor alle eventuele geschillen met E-dates.nl zal de rechtbank Zwolle-Lelystad bevoegd zijn.

*Laatst bijgewerkt op 20-09-2014